Procedura przyjęcia pacjenta i dokumenty do pobrania

16 lipca, 2018

DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED PRZYJĘCIEM PACJENTA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO:

 • skierowanie wydane przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, szpital lub inny zakład opieki zdrowotnej do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łaźniewie;
 • zaświadczenie lekarskie;
 • wywiad pielęgniarski;
 • karta kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL;
 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • kopia dowodu ubezpieczenia.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Medycznym ZOL w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:30.

WARUNKI PRZYJĘCIA PACJENTA DO ZOL

Do ZOL może zostać przyjęty pacjent wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych,
z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie według zmodyfikowanej skali Barthel (według karty kwalifikacji) uzyskał od 0 do 40 punktów. Oceny tej dokonuje się dwa razy – wraz ze składanym wnioskiem oraz w dniu przyjęcia do zakładu.

PRZECIWWSKAZANIA DO PRZYJĘCIA:

 • stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji (nie prowadzimy całodobowych dyżurów lekarskich oraz nie diagnozujemy chorych – bazujemy na wcześniej postawionej diagnozie);
 • terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna);
 • współistniejąca choroba zakaźna;
 • zaburzenia i choroby psychiczne;
 • uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych.

PROCEDURA PRZYJĘCIA PACJENTA:

 1. Przesłanie do Sekretariatu Medycznego ZOL w Łaźniewie:
  • skierowania na leczenie, wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
  • wyników badań (badania podstawowe, antygen HBs i HCV, kał na nosicielstwo i RTG klatki piersiowej);
  • zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza kierującego;
  • wywiadu pielęgniarskiego przeprowadzonego przez pielęgniarkę środowiskową;
  • karty kwalifikacyjnej pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL;
  • decyzji o przyznaniu emerytury lub renty albo decyzji o zasiłku stałym osoby ubiegającej się o umieszczenie w ZOL bądź też zaświadczenia o zarobkach
 1. O terminie i godzinie przyjęcia pacjenta informuje Sekretariat Medyczny ZOL.
 2. W dniu przyjęcia pacjenta do ZOL ostatecznej oceny stanu zdrowia pacjenta dokonuje lekarz ZOL (stan ogólny, skala Barthel, wskazanie do przyjęcia). Jeżeli ocena przekracza 40 punktów w skali Barthel pacjent nie może zostać przyjęty do ZOL.
 3. Czas pobytu podopiecznego w ZOL ustala lekarz ZOL indywidualnie dla każdego pacjenta.
 4. Pacjent lub rodzina pacjenta zobowiązani są do zapoznania się i podpisania tytułem akceptacji Regulaminu obowiązującego w ZOL.

FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Koszty leczenia i rehabilitacji ubezpieczonych pacjentów pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia,
a koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa pacjent w wysokości 70% otrzymywanego świadczenia – renty czy emerytury, zasiłku z Ośrodka Pomocy Społecznej bądź też wynagrodzenia

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042102135

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000731/O/D20120731.pdf

Dokumenty do pobrania:

Karta oceny świadczeniobiorcy

Skierowanie do ZOL

Wniosek o wydanie skierowania do ZOL

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie