Ochrona Danych Osobowych Ośrodka dla Bezdomnych

Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Łaźniewie

Ośrodek dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Łaźniew, Al. Księży Orionistów 1 i 2, 05-870 Błonie 

NIP 118-14-85-153, Regon 013300870

informuje, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Data wejścia w życie przepisów RODO

25 maja 2018 r.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana danych osobowych jest Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Łaźniewie z siedzibą w Łaźniewie, Al. Księży Orionistów 1 i 2, 05-870 Błonie

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych

Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i obowiązków ustawowych.

Podanie Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) Niepodanie przez Pana danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

Odbiorca danych osobowych

Odbiorcą Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Okres przechowywania danych

Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pan prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych (o ile w danym przypadku przysługuje),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski w sprawie realizacji Pan praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych,
  • listownie na adres naszej placówki.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Ma Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Panu od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przekazane przez Pana dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.