Ochrona danych osobowych ZOL

Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Łaźniewie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów
im. Księdza Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego w Łaźniewie

Łaźniew, Al. Księży Orionistów 1, 05-870 Błonie 

NIP 118-15-70-255, Regon 013300870-00024

informuje, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Data wejścia w życie przepisów RODO

25 maja 2018 r.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Łaźniewie z siedzibą w Łaźniewie, Al. Księży Orionistów 1 i 2, 05-870 Błonie

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i obowiązków ustawowych, a szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Podanie Pana/i danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) Niepodanie przez Pana/ią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

Odbiorca danych osobowych

Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Okres przechowywania danych

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pan/i prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych (o ile w danym przypadku przysługuje),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski w sprawie realizacji Pana/i praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych,
  • listownie na adres naszej placówki.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana/i dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Panu/i od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przekazane przez Pana/ią dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.